Thư viện hệ điều hành

Thư viện hệ điều hành


CentOS

 •  centos-5.5-x86
 •  centos-5.5-x86_64
 •  centos-5.8-x86
 •  centos-5.8-x86_64
 •  centos-5.9-x86
 •  centos-5.9-x86_64
 •  centos-5.10-x86
 •  centos-5.10-x86_64
 •  centos-5.11-x86
 •  centos-5.11-x86_64
 •  centos-6.2-x86
 •  centos-6.2-x86_64
 •  centos-6.3-x86
 •  centos-6.3-x86_64
 •  centos-6.4-x86
 •  centos-6.4-x86_64
 •  centos-6.5-x86
 •  centos-6.5-x86_64
 •  centos-6.6-x86
 •  centos-6.6-x86_64
 •  centos-6.9-x86
 •  centos-6.9-x86_64
 •  centos-6.10-x86_64
 •  centos-7.0-x86_64
 •  centos-7.1-x86_64
 •  centos-7.3-x86_64
 •  centos-7.4-x86_64
 •  centos-7.5-x86_64
 •  centos-7.6-x86_64

Ubuntu

 •  ubuntu-10.04-x86
 •  ubuntu-10.04-x86_64
 •  ubuntu-10.10-x86
 •  ubuntu-10.10-x86_64
 •  ubuntu-11.04-x86
 •  ubuntu-11.04-x86_64
 •  ubuntu-11.10-x86
 •  ubuntu-11.10-x86_64
 •  ubuntu-12.04-x86
 •  ubuntu-12.04-x86_64
 •  ubuntu-12.10-x86
 •  ubuntu-12.10-x86_64
 •  ubuntu-13.04-x86
 •  ubuntu-13.04-x86_64
 •  ubuntu-13.10-x86
 •  ubuntu-13.10-x86_64
 •  ubuntu-14.04-x86
 •  ubuntu-14.04-x86_64
 •  ubuntu-15.04-x86
 •  ubuntu-15.04-x86_64
 •  ubuntu-16.04-x86
 •  ubuntu-16.04-x86_64
 •  ubuntu-17.10-x86
 •  ubuntu-17.10-x86_64
 •  ubuntu-18.04-x86
 •  ubuntu-18.04-x86_64
 •  ubuntu-18.10-x86_64

Debian

 •  debian-5.0-x86
 •  debian-5.0-x86_64
 •  debian-6.0-x86
 •  debian-6.0-x86_64
 •  debian-7.0-x86
 •  debian-7.0-x86_64
 •  debian-7.1-x86
 •  debian-7.1-x86_64
 •  debian-7.2-x86
 •  debian-7.2-x86_64
 •  debian-7.3-x86
 •  debian-7.3-x86_64
 •  debian-7.4-x86
 •  debian-7.4-x86_64
 •  debian-7.6-x86
 •  debian-7.6-x86_64
 •  debian-7.8-x86
 •  debian-7.8-x86_64
 •  debian-8.0-x86
 •  debian-8.0-x86_64
 •  debian-8.7-x86
 •  debian-8.7-x86_64
 •  debian-9.4-x86
 •  debian-9.4-x86_64

Fedora

 •  fedora-13-x86
 •  fedora-13-x86_64
 •  fedora-15-x86
 •  fedora-15-x86_64
 •  fedora-16-x86
 •  fedora-16-x86_64
 •  fedora-17-x86
 •  fedora-17-x86_64
 •  fedora-18-x86
 •  fedora-18-x86_64
 •  fedora-19-x86
 •  fedora-19-x86_64
 •  fedora-20-x86
 •  fedora-20-x86_64
 •  fedora-21-x86_64
 •  fedora-27-x86_64

Windows

 •  windows-2003-x86
 •  windows-2008r2
 •  windows-2012r2
 •  windows-2012server
 •  windows-2016

Other

 •  suse-11.3-x86
 •  suse-11.3-x86_64
 •  suse-12.2-x86
 •  suse-12.2-x86_64
 •  suse-12.3-x86
 •  suse-12.3-x86_64
 •  suse-13.1-x86
 •  suse-13.1-x86_64
 •  scientific-6.3-x86
 •  scientific-6.3-x86_64
 •  scientific-6.4-x86
 •  scientific-6.4-x86_64
 •  scientific-6.6-x86_64
 •  scientific-7.0-x86_64
 •  scientific-7.1-x86_64
 •  scientific-7.4-x86_64

Custom ISO

Nếu hệ điều hành của Quý khách đang cần không có trong danh sách kể trên, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi tại đây.

Chính sách bản quyền Microsoft Windows

VPS sử dụng hệ điều hành Windows cần kích hoạt lần đầu tiên và khởi tạo tài khoản lần đầu để sử dụng.

 • Đối với Windows Desktop: Quý khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên VPS của mình.
 • Đối với Windows Server: Quý khách hàng có thể đăng ký bản quyền license Microsoft trực tiếp tại VPS Giá Rẻ hoặc Quý khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên VPS của mình.

Đối tác


inline-dell
inline-cisco
inline-centos
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-nginx