Thư viện hệ điều hành

Danh sách hệ điều hành Linux:

 •  CentOS 6.9 x32
 •  CentOS 6.9 x64
 •  CentOS 7 x64
 •  CentOS 7-cPanel
 •  CentOS 7-DirectAdmin
 •  CentOS 7-DirectAdmin-Optimized for WordPress

 •  Ubuntu Server 12.04 x64
 •  Ubuntu Server 14.04 x64
 •  Ubuntu Server 16.04 x32
 •  Ubuntu Server 16.04 x64
 •  Ubuntu Server 17.10 x64

 •  Fedora Server 26 x64
 •  Fedora Server 27 x64
 •  Debian 8.9 x64
 •  Debian 9.2 x64

Custom ISO

Nếu hệ điều hành của Quý khách đang cần không có trong danh sách kể trên, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi tại đây.

Danh sách hệ điều hành Windows:

 •  Windows 7 x64
 •  Windows 8 x64
 •  Windows 10 x64

 •  Windows Server 2008 R2 Standard
 •  Windows Server 2008 R2 Enterprise
 •  Windows Server 2012 R2 Standard
 •  Windows Server 2016 Standard

Chính sách bản quyền Microsoft Windows

VPS sử dụng hệ điều hành Windows cần kích hoạt lần đầu tiên và khởi tạo tài khoản lần đầu để sử dụng.

 • Đối với Windows Desktop: Quý khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên VPS của mình.
 • Đối với Windows Server: Quý khách hàng có thể đăng ký bản quyền license Microsoft trực tiếp tại vHost hoặc Quý khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên VPS của mình.

Đối tác


inline-dell
inline-cisco
inline-centos
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-nginx